V League

2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vòng 1
06/03/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Than Quang Ninh
06/03/2020
- 17 : 00
Quang Nam
1 3
Ho Chi Minh City
07/03/2020
- 19 : 00
Ha Noi
4 2
Nam Dinh
08/03/2020
- 15 : 00
Ha Noi T&T
0 1
Viettel
08/03/2020
- 17 : 00
Binh Duong
1 0
Da Nang
08/03/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 1
Hai Phong
08/03/2020
- 19 : 00
Sai Gon
0 0
Song Lam Nghe An
Vòng 2
13/03/2020
- 17 : 00
Hai Phong
1 1
Quang Nam
14/03/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 0
Binh Duong
14/03/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
2 1
Ha Noi T&T
15/03/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 4
Sai Gon
15/03/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 1
Ha Noi
15/03/2020
- 19 : 00
Viettel
3 3
Hoang Anh Gia Lai
15/03/2020
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
1 0
Thanh Hóa
Vòng 3
05/06/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 0
Ho Chi Minh City
05/06/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
1 2
Viettel
05/06/2020
- 19 : 00
Sai Gon
0 0
Binh Duong
06/06/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 0
Da Nang
06/06/2020
- 17 : 00
Quang Nam
2 1
Thanh Hóa
06/06/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
0 2
Ha Noi T&T
06/06/2020
- 19 : 00
Ha Noi
3 0
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 4
11/06/2020
- 17 : 00
Da Nang
6 1
Quang Nam
11/06/2020
- 17 : 00
Binh Duong
5 0
Hai Phong
11/06/2020
- 19 : 00
Viettel
1 1
Than Quang Ninh
12/06/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Nam Dinh
12/06/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 0
Song Lam Nghe An
12/06/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
1 1
Ha Noi
12/06/2020
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
0 1
Sai Gon
Vòng 5
17/06/2020
- 17 : 00
Quang Nam
1 2
Binh Duong
17/06/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 1
Than Quang Ninh
17/06/2020
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
3 0
Viettel
18/06/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 1
Sai Gon
18/06/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
1 0
Nam Dinh
18/06/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
0 0
Da Nang
18/06/2020
- 19 : 00
Ha Noi
0 1
Song Lam Nghe An
Vòng 6
23/06/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 3
Ho Chi Minh City
23/06/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
0 2
Hai Phong
23/06/2020
- 19 : 00
Viettel
1 2
Thanh Hóa
24/06/2020
- 17 : 00
Da Nang
3 1
Hoang Anh Gia Lai
24/06/2020
- 17 : 00
Binh Duong
0 2
Ha Noi
24/06/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 1
Quang Nam
24/06/2020
- 19 : 00
Sai Gon
1 1
Ha Noi T&T
Vòng 7
29/06/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 0
Hoang Anh Gia Lai
29/06/2020
- 17 : 00
Quang Nam
0 3
Viettel
29/06/2020
- 19 : 15
Ho Chi Minh City
2 2
Da Nang
30/06/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
2 0
Than Quang Ninh
30/06/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
3 0
Song Lam Nghe An
30/06/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
1 1
Binh Duong
30/06/2020
- 19 : 15
Ha Noi
0 1
Sai Gon
Vòng 8
05/07/2020
- 17 : 00
Quang Nam
2 1
Song Lam Nghe An
05/07/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 2
Sai Gon
05/07/2020
- 19 : 15
Viettel
1 1
Ha Noi
06/07/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 3
Da Nang
06/07/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Ha Noi T&T
06/07/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 2
Nam Dinh
06/07/2020
- 19 : 15
Ho Chi Minh City
1 2
Binh Duong
Vòng 9
11/07/2020
- 17 : 00
Binh Duong
1 1
Hoang Anh Gia Lai
11/07/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
0 3
Ho Chi Minh City
11/07/2020
- 19 : 15
Viettel
4 0
Hai Phong
12/07/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 1
Ha Noi
12/07/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 1
Ha Noi T&T
12/07/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
1 0
Quang Nam
12/07/2020
- 19 : 15
Sai Gon
3 0
Thanh Hóa
Vòng 10
17/07/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
3 1
Quang Nam
17/07/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
1 0
Ho Chi Minh City
17/07/2020
- 19 : 15
Ha Noi
1 0
Hai Phong
18/07/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 2
Than Quang Ninh
18/07/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 2
Viettel
18/07/2020
- 17 : 00
Binh Duong
0 1
Thanh Hóa
18/07/2020
- 19 : 15
Sai Gon
3 0
Nam Dinh
Vòng 11
23/07/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 0
Hoang Anh Gia Lai
23/07/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
1 1
Binh Duong
23/07/2020
- 19 : 15
Viettel
1 1
Da Nang
24/07/2020
- 17 : 00
Hai Phong
1 1
Ha Noi T&T
24/07/2020
- 17 : 00
Quang Nam
3 3
Sai Gon
24/07/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
2 0
Song Lam Nghe An
24/07/2020
- 19 : 15
Ho Chi Minh City
0 3
Ha Noi
Vòng 12
26/09/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
1 2
Ha Noi T&T
26/09/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 0
Hai Phong
26/09/2020
- 17 : 00
Quang Nam
2 2
Ha Noi
26/09/2020
- 17 : 00
Than Quang Ninh
2 2
Binh Duong
26/09/2020
- 17 : 00
Viettel
1 0
Sai Gon
26/09/2020
- 17 : 00
Ho Chi Minh City
5 1
Nam Dinh
26/09/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
2 0
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 13
01/10/2020
- 17 : 00
Ha Noi T&T
3 2
Quang Nam
01/10/2020
- 17 : 00
Binh Duong
2 0
Viettel
01/10/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
5 2
Ho Chi Minh City
01/10/2020
- 17 : 00
Ha Noi
1 1
Thanh Hóa
01/10/2020
- 17 : 00
Hai Phong
3 1
Song Lam Nghe An
01/10/2020
- 17 : 00
Nam Dinh
1 0
Da Nang
01/10/2020
- 17 : 00
Sai Gon
0 0
Than Quang Ninh
P